Stomatološka komora Crne Gore je ostvarila saradnju sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore u cilju adekvatnog informisanja članova Komore o mogućnostima koje postoje u smislu povoljnijih kreditnih linija u oblasti stomatologije.

IRF može podržati stomatologe kroz nekoliko kreditnih linija, a u zavisnosti od oblika organizacije (PZU, DOO…), kao i u zavisnosti od vlasničke strukture (osnivač je muško lice, žensko lice, lice mlađe  od 35 godina, početnik u biznisu ).

Programi IRF-a kroz koje se može podržati stomatološka djelatnost:

 • Program podrške preduzećima uslužne djelatnosti,
 • Program podrške mladima u biznisu (za vlasnike koji su mladji od 35 godina),
 • Program podrške početnicima u biznisu (klijenti koji tek treba da budu registrovani ili obavljaju djelatnost kraće od godinu dana),
 • Program podrške ženama u biznisu (klijenti kod kojih  su žene nosioci biznisa)
 • Program podrške ženama u biznisu UNDP (klijenti kod kojih  su žene nosioci biznisa, a  maksimalan iznos kredita  je do 10.000€)..

Kamatna stopa za sve kreditne linije kreće  se od 0% do 4% u zavisnosti od prethodno navedenih uslova, dok  je maksimalan period otplate do 12  godina, a grejs period do 4 godine.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Važeći statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR)  uključujuci osnivače i povezana lica;
 • Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore/ugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica[1], kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta:

 • Liste nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana
 • Građevinska dozvola(ekvivalent  shodno zakonu)
 • Predmjer, predračun i ponude za izvođenje radova

Za kupovinu poslovnog prostora:

 • Liste nepokretnosti u kojem je upisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje ne stariji od 30 dana
 • Predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren od strane notara)