Drugi Kongres stomatologa Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Izazovi svakodnevne stomatološke prakse

KOTIZACIJA I REGISTRACIJA UČESNIKA

Prijava

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Hotel MEDITERAN – Bečići, Budva

02-04. novembar 2017. godine

KONTAKT

STOMATOLOŠKA KOMORA CRNE GORE

e-mail. info@stomkomcg.me

tel. +382 020/220-833

+382 020/220-894

O R G A N I Z A T O R I