ORGANIZACIJA.

Drugi Kongres stomatologa Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Izazovi svakodnevne stomatološke prakse

ORGANIZATOR:

Medicinski fakultet Podgorica-UCG u saradnji sa

Stomatološkom Komorom Crne Gore i  Društvom Ljekara Crne Gore.

O R G A N I Z A T O R I