SATNICA.

Č E T V R T A K           0 2.   n o v e m b a r

 

09:00 – 10:00 – REGISTRACIJA UČESNIKA / OTVARANJE IZLOZBE DENTALNIH PROIZVOĐAČA

1. sesija   D J E Č I J A  I  P R E V E N T I V N A  S T O M A T O L O G I J A

10,00-10,30

 • dr Jasminka Anđelić

            Značaj ortodontske prevencije u svakodnevnoj ortodonskoj praksi

10:30 – 11:10

 • dr Jovan Vojinović

            Karijes ranog detinjstva – izazovi u prevenciji i lečenju

11:10 – 11:40

 • dr Bojana Davidović

Uticaj astme na oralno zdravlje kod djece

11:40 – 12:10

 • CAFFE PAUZA

12:10 – 12:40

 • dr Svetlana Janković

            Terapijske mogućnosti zbrinjavanja hipomineralizacije na molarima i incizivima

12:40 – 13:10

 • dr sci Vesna Ambarkova

Naša iskustva iz procesa implenmentacije Nacionalne strategije za prevenciju oralnih oboljenja kod dece 0 – 14 godina u R. Makedoniji

13,10-13,50

 • dr Snežana Matijević

            Značaj Fluorida u prevenciji kariesa

D i s k u s i j a

   PAUZA ZA RUČAK

2. sesija

15:00 – 15:30

 • dr sci. Baškim Ismaili

Upotreba lasera u svakodnevnoj stomatološkoj praksi – naša iskustva

15:30 – 16:00

 • dr sci. Miljan Puletić

Savremeni koncepti u terapiji parodontopatije

16:00 – 16:40

 • prof. dr Mileta GolubovićSavremeni kriterijumi u patološkoj dijagnostici tumora oralne regije i njihov značaj za adekvatan pristup u stomatološkoj praksi

D i s k u s i j a

17,00 –       OKRUGLI STO – RAZVOJ PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE U CRNOJ GORI

 17:00 – 17:45   SPONZORSKO PREDAVANJE :   IVOCLAR-VIVADENT

 •  prof. dr Vlatko Pandurić

             Kako napraviti funkcionalan i dugotrajan kompozitni ispun

 19:00 – SVEČANO OTVARANJE /   KOKTEL

P E T A K           0 3.   n o v e m b a r

1. sesija  O R T O P E D I J A   V I L I C A

09:00 – 09:40

 • dr Željko Milosavljević

             Mogućnosti ortodontske terapije izraženih teskoba i nedostatka prostora

09:40 – 10:20

 • dr Branislav Glišić

Može li ortodontska terapija bez ekstrakcija

10:20 – 11:00

 • dr Nenad Popović

             Dijagnostikai terapija pacijenata sa artropatijom temporomandibularnog zgloba: Terapija šinama i naknadno ortodontsko i protetsko liječenje

11:00-11:30

 • dr Marko D. Šćepanović

                        Osnovi lingvalne ortodoncije – lingvalna ortodoncija za iskusnog ”bukalistu”

D i s k u s i j a

                                               C A F F E   P A U Z A

2. sesija  S T O M A T O L O Š K A   P R O T E T I K A

12:00 – 12:40

 • dr Ivica Stančić

           Dvostruke krunice nekad i sad – kada, zašto i kako?

12:40 – 13:20

 • dr Ljiljana Tihaček

            Savremeni koncept planiranja i izrade kompleksnih zubnih nadoknada

13:20 – 13:50

   – doc. dr Jelena Todić

            Uticaj temporomandibularnih disfunkcija na funkcionalnu efikasnost stomatognatog sistema

13:50-14:20

     – dr Igor Ristić

             Indirektne adhezivne nadoknade u estetskoj regiji – izazovi i rešenja

D i s k u s i j a

P A U Z A   Z A   R U Č A K

3. sesija   E N D O D O N C I J A

15:00 – 15:40

 • dr Slavoljub Živković

            Kako do uspeha mašinskom instrumentacijom kanala korena zuba

15:40 – 16:20

 • dr Nevenka Teodorović

            Ponovljeni endodontski tretman

16:20 – 17:00

 • dr Branislav Karadžić

            Mogućnosti jednoseansnog lečenja avitalne pulpe

17:00 – 17:30

 • dr Ivona Bago

Savremeni pristup liječenju apikalnog parodontitisa

D i s k u s i j a

4. sesija P A R O D O N T O L O G I J A  I   O R A L N A   M E D I C I N A

17:40 – 18:20

 • dr Saša Čakić

            Zadah iz usta

18:20 – 18:50

 • dr Nataša Nikolić – Jakoba

Recesije gingive – dijagnoza i terapija

D i s k u s i j a

20: 30    –   S V E Č A N A   V E Č E R A

S U B O T A       0 4.   n o v e m b a r

1. sesija I M P L A N T O L O G I J A

10:00 – 10:30

 • dr sci. Iva Milinković

Implantološka terapija kod paradontološki kompromitovanih pacijenata

10:30 – 11:00

 • dr Modrag Šćepanović

Kompleksni radovi na implantatima

11:00 – 11:40

 • dr Florian Obadan

Fast & fix procedure

11:40-12:20

 • dr  Tarek el Habib Diaz
 • Modern protocol in implantology

12:20 – 12:50

 • dr sci. Zoran Vlahović

Pozicioniranje implantata – osnov uspešne terapije

D i s k u s i j a

13:00 – 14:00  ORALNE I POSTER PREZENTACIJE

13:00 OKRUGLI STO: DENTALNI TURIZAM U CG

14:00 STUDENTSKI OKRUGLI STO: Primjena preventivnih stomatoloških mjera i edukacija o oralnom zdravlju u školskom dječijem uzrastu

O R G A N I Z A T O R I