UPUTSTVO ZA AUTORE.

– Maksimalni broj prijavljenih radova jeste jedan autorski i dva koautorska.

– Svaki rad mora imati rezime (sažetak, abstrakt) urađen u skladu sa Uputstvom.

Molimo Vas da prilikom pripreme rezimea imate u vidu sljedeće preporuke:

  • Tekst u Word formatu, font: Times New Roman, veličina slova 12 pt.
  • Kratak i precizan naslov koji ukazuje na cilj rada – velikim slovima – do 15 riječi
  • Spisak autora sa imenima i prezimenima autora i koautora
  • Institucija, grad i država
  • E-mail glavnog autora tj. autora za korespondenciju
  • Rezime treba da sadrži uvod, cilj, materijal i metode, rezultate, zaključak i ključne riječi.
  • Pozeljno je da rezime sadrži do 300 riječi
  • Jezik rezimea treba da bude crnogorski ili engleski

– Rezime se dostavlja na e-mail info@stomkomcg.me

ROK ZA PRIJEM REZIMEA: 20. oktobar 2017.

Uz poslati sažetak OBAVEZNO:

Navesti način prezentacije:

  • ORALNA PREZENTACIJA (5 minuta) ili
  • POSTER PREZENTACIJA (dimenzije postera 60cm (širina) x 90cm (visina) )

Dostaviti dokaz o uplati kotizacije (Prihvaćeni radovi bez dokaza o uplati kotizacije neće biti objavljeni u zborniku radova)

Rezimei podliježu recenziji.

Autori će biti obaviješteni o odluci Naučnog odbora.

O R G A N I Z A T O R I