Treći Kongres stomatologa Crne Gore
sa međunarodnim učešćem
Stomatologija danas

KOTIZACIJA I REGISTRACIJA UČESNIKA

Prijava

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Hotel MEDITERAN – Bečići, Budva

17-19. oktobar 2019. godine

KONTAKT

STOMATOLOŠKA KOMORA CRNE GORE

E-mail: info@stomkomcg.me

Telefoni: +382 020/220-833, +382 67 345 392

O R G A N I Z A T O R