IZDAVANJE LICENCI

Licenca za rad je dokument koji doktoru stomatologije izdaje Stomatološka komora Crne Gore.

Licenca za rad se izdaje na period od sedam godina i može se obnoviti.

Licenca za rad je uslov za obavljanje samostalne djelatnosti. Doktor stomatologije je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je položio stručni ispit, Komori podnijeti zahtev za izdavanje licence za rad.

P A R T N E R I