OBNOVA LICENCE

Doktoru stomatologije se može obnoviti licenca za rad pod uslovom da ima:

-dodatno stručno usavršavanje u cilju obuke i sticanja ekspertskog znanja;

-dokaz o prethodnom iskustvu u oblasti u kojoj obavlja djelatnost stomatologije (stručne reference) i

-odgovarajuću specijalizaciju ili užu specijalizaciju ako obavlja zdravstvenu djelatnost iz određene specijalističke, odnosno uže specijalističke oblasti stomatologije.

 

Doktoru se obnavlja licenca za rad ukoliko je sakupio dovoljan broj bodova u postupku stručnog usavršavanja u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja.

Doktoru stomatologije, se obnovlja licenca za rad ako je u period važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije stekao 120 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu djelatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset.

Ukupan broj od 120 bodova mora biti sakupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

Zahtjev za obnavljanje licence za rad doktor stomatologije podnosi Komori 60 dana prije isteka roka na koji je licenca izdata.

Uz zahtjev doktor stomatologije dostavlja dokaz da je u period važnosti licence stekao potreban broj bodova, a koji Komora može da utvrdii na osnovu podataka iz elektronske baze.

Ukoliko Predsjednik Komore utvrdi da podnosilac zahtjeva nije sakupio dovoljan broj bodova, shodno ovom pravilniku, izdaje rješenje kojim se odbija zahtjev i određuje vremenski period za koji treba da ispuni uslove za obnovu licence. Nakon ispunjenih uslova doktoru će se obnoviti licenca.

Do ispunjenja uslova za obnovu licence za rad doktor ne može ostvariti prava po osnovu iste.

U postupku odlučivanja o zahtjevu za obnavljanje licence Komora je dužna da po službenoj dužnosti utvrdi da nije nastupio neki od razloga za oduzimanje licence utvrđenih članom 117. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Nezaposleni doktor stomatologije nije u obavezi da sakuplja bodove za kontinuiranu edukaciju.

Ako doktor stomatologije iz opravdanih razloga (trudnoća, bolovanje i dr.) ne sakupi predviđen broj bodova određuje mu se dodatni rok do godinu dana.

Ako Predsjednik utvrdi da je zahtjev za obnavljanje licence nepotpun, obavijestiće podnosioca zahtjeva da dostavi neophodnu dokumentaciju, u roku, koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana.

Predsjednik izdaje rješenje o obnavljanju licence u roku od 60 (šesdeset) dana od dana primanja zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Licenca se izdaje sa datumom prestanka važenja prethodne licence.

Doktori stomatologije koji ne rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite, mogu dobiti i obnoviti važnost licence za rad samo pod uslovom da su počeli da se bave neposrednom zdravstvenom djelatnošću i da ispunjavaju uslove iz ovog pravilnika.

P A R T N E R I